Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                 AΔΑ: 6ΙΑTΘ-Β2Υ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Αθήνα      15 /10/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                         Aρ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π 90421            

ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ                                           

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 Πληροφορίες: Π.Mωραίτου                                             

Τηλέφωνο: 2132161343     

Fax:210 5237384              

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου  και ιδιωτικού χαρακτήρα».

 

ΣΧΕΤ.α. Ο ν 3868/2010, ΦΕΚ 129 τ.α./3-8-2010, τ.α. «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης»,;όπως ισχύει .

β. Ο ν 4238/2014, ΦΕΚ 38 τ.α. /17-2-2014, τ.α. «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας», άρθρο 32, όπως ισχύει.

γ. Ο ν  4235/2014, ΦΕΚ 32,τ.α./11-2-2014, τ.α«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις …..προστασίας των ζώων», άρθρο 46, όπως ισχύει.

δ. Η με αρ. Υ1Γγ/Γ.Π. /οικ.96967, ΦΕΚ 2718/τ.β., 8-10-2012 «Υγειονομικοί όροι και προυποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», άρθρο 5, όπως ισχύει.

Σε  συνέχεια του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και στο πλαίσιο ισοτιμίας  των πολιτών , αναφορικά με την πρόσβαση, παραμονή και διασφάλιση της αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες σας γνωρίζουμε ότι¨:

 α. Στον ανωτέρω α’ σχετ. νόμο άρθρο 16, παράγραφος 7,  εδάφιο δ’ αναφέρεται ότι «Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες. Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται κάθε φορά (με έγγραφο ή κάρτα,) τόσο ότι ο σκύλος βοηθείας είναι υπό εκπαίδευση ή εκπαιδευμένος, όσο και ότι ο χρήστης τυφλός ή ΑΜΕΑ διαθέτει την σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.

β. Στα εδάφια α’& β’ της παραγράφου 7, του εν λόγω νόμου αναφέρεται ότι οι σκύλοι βοηθείας έχουν πρόσβαση, δικαίωμα παραμονής, εισόδου  τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε χώρους συνάθροισης κοινού και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

 γ. Στον ανωτέρω β΄σχετ. νόμο, άρθρο 32,  αναφέρεται ότι οι ανωτέρω δυνατότητες πρόσβασης ισχύουν και για τους σκύλους που βρίσκονται υπό εκπαίδευση, όπως αυτό αποδεικνύεται από αντίστοιχα έγγραφα.

 δ.  Στον ανωτέρω γ’σχετ. νόμο, άρθρο 7α. , προβλέπεται ότι «Οι σκύλοι βοηθείας εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.».

 ε. Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια εφαρμογής του ανωτ. α’ σχετ. νόμου (εδάφιο ε’, παρ. 7, άρθρο 16) θα εκδοθεί σχετική ΚΥΑ που μεταξύ άλλων θα ρυθμίζει και θέματα που συνδέονται με την πιστοποίηση των εκπαιδευμένων σκύλων βοηθείας και τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και ελέγχου των διαδικασιών.

 στ.  Στην ανωτέρω δ΄σχετ Υγειον. Διάταξη , άρθρο 5, ενότητα «ΖΩΑ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» αναφέρεται ότι «Επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας για τυφλά άτομα και άλλα άτομα με αναπηρίες, σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Το άτομο που χρησιμοποιεί το ζώο-συνοδό, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών από αυτό και να φέρει τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσης του και το δικαίωμα χρήσης  (βιβλιάριο υγείας,  κ.λ.π)».

στ. Αντίστοιχα πιστοποιητικά, παραστατικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, είναι απαραίτητα να φέρουν  και  οι πολίτες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, οι οποίοι κάνουν χρήση σκύλων βοηθείας, θεραπείας, οδηγών τυφλών. Τα εν λόγω παραστατικά πρέπει να προέρχονται από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης αυτών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω πολίτες επισκέπτονται τη χώρα μας για λόγους τουρισμού, τα αναφερόμενα έντυπα θα είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης παραμονής αυτών στη χώρα μας (λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λ.π), απαιτείται η μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα, από τις επίσημες αρχές της χώρας στο εξωτερικό (πρεσβείες κ.λ.π).   

  ζ. Oι ιδιοκτήτες των αναφερομένων ζώων οφείλουν να μεριμνούν  για τη διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος.

Κατόπιν τούτων οι σκύλοι βοηθείας οδηγών τυφλών, ή άλλων ατόμων με αναπηρίες, όπως και τα ζώα θεραπείας, εμπίπτουν  στις ευεργετικές διατάξεις για πρόσβαση και παραμονή σε χώρους δημoσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

 Σε  συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου  να υπάρξει μια ενιαία εφαρμογή, στα πλαίσια προάσπισης και προαγωγής της κινητικότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης, κίνησης, κ.λ.π, καλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς , υπηρεσίες, ελεγκτικά όργανα, όπως προβούν στις σχετικές ενέργειες τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και των αναφερομένων στην εν λόγω εγκύκλιο.

Οι  αναφερόμενες κατηγορίες  ζώων θεωρούνται ως ισότιμοι με τους πολίτες  που εξυπηρετούν και για αυτό το σκοπό προστατεύονται από τις διατάξεις της Πολιτείας.

Τέλος, οι  χρήστες των αναφερομένων κατηγοριών σκύλων βοηθείας, οδηγού τυφλών,  ή θεραπείας, σε περίπτωση τυχόν δυσχέρειας εφαρμογής της εν λόγω εγκυκλίου, παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς, κατά περίπτωση, εγγράφως, προς διευκόλυνσή τους. (π.χ. Δ/νσεις Δημ. Υγείας της Περιφέρειας, Λιμενικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές κ.λ.π).

 Παρακαλούμε όπως οι αρμόδιοι φορείς, αποδέκτες να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους την εν λόγω εγκύκλιο για ενημέρωση των πολιτών.      

 

                                                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

 

                                                                                                  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πηγή : Υπουργείο υγείας